Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Имот № 000582, с начин на трайно ползване: „друга селскостопанска територия“, с площ от 33,258 дка, пета категория, местност „Чакмаклия“, по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска
25.11.2019
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ: Имот № 000582, с начин на трайно ползване: „друга селскостопанска територия“, с площ от 33,258 дка, пета категория, местност „Чакмаклия“, по одобрената карта на възстановена собственост на землище с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!