Качество на въздуха
Общинска Администрация

Обявление за набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, за Длъжност: Старши експерт „Връзки с обществеността“, дирекция „Правно и административно обслужване“


ОБЯВЛЕНИЕ
 
За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин,
за Длъжност: Старши  експерт „Връзки с обществеността, дирекция „Правно и административно обслужване“
 

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – Висше, минимална степен „Бакалавър“
  2. Професионална област – Журналистика, Връзки с обществеността, Българска фиология, Маркетинг и реклама;
  3. Професионален опит – минимум една година опит в сферата на PR, работа с медии; умения за писане на текстове;
  4. Допълнителна квалификация – отлични компютърни умения - работа с MS Word, MS Exel и в интернет среда; владеене на английски език; свидетелство за управление на МПС, кат. B;
  • Личностни качества: Комуникативни умения,  креативност, инициативност, желание за работа, прецизност, добри организационни качества, умения за работа в екип;
  1. Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 месеца срок на изпитване .
  2. Кратко описание на длъжността:

Организира, координира и отговаря за медийното отразяване на работата на Общината в съответствие с комуникационната политика. Организира, консултира, наблюдава и дава обратна връзка при участия на експерти от Общината в различни медиини изяви – интервюта, репортажи, външни събития. Контролира изработването и актуализацията на всички рекламни  и комуникационни материали: каталози, брошури, сувенири, презентации и др. Подготвя прессъобщения за дейността на Общината. Организира отразяването от медиите на инициативи на Общината. Планира и реализира предварително одобрени от ръководството PR събития, текущи рекламни кампании, както и подготвяне на необходимите за целта материали и текстове. Проучва, анализира и обобщава обществените нагласи, очаквания и оценки. Организира различни инициативи за осигуряване на прозрачност в дейността на общинската администрация и стимулиране на гражданското участие.

Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: (460 - 1150) лева

 

Необходими документи:

  1. Заявление от кандидата /свободен текст/
  2. Автобиография /СV/.
  3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит, владеене на чужд език и компютърна грамотност, свидетелство за управление на МПС, кат. B;

 

          Документите се приемат до 17.00 часа на 06.04.2017 година в сградата на Община Елин Пелин,пл. „Независимост“ № 1, Информационен център.

 

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.

 

          Длъжността е обявена и в Дирекция „Бюро по труда”, град Ихтиман.


Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин