Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Общинска Администрация


Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Специалист „Административно обслужване на общински съвет“

Изисквания към кандидатите:

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен:   Средно образование

Професионална област: / Администрация и управление; Секретарски и административни офис дейности /

Професионален опит: Да е работил  минимум 1 година административна работа.

  1. Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността. Да притежава способност да работи ефективно с колегите си в екип. Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове – обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността му, умения за практическото им прилагане, способност да работи съобразно нормативните актове – ЗМСМА; ЗА; Правилника за организацията и дейността на ОбС неговите комисии и взаимодействието му с ОА; ЗНА;

Личностни качества: комуникативни умения,  инициативност, желание за работа, прецизност, добри организационни качества, умения за работа в екип.

  1. Допълнителна квалификация – Да има компютърни умения - работа с MS Word, MS Exel и в интернет среда.
  2. Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 /шест/ месеца срок на изпитване.
  3. Кратко описание на длъжността:

Организационно и технически обезпечава дейността на председателя на Общински съвет – Елин Пелин.  Осигурява деловодното обслужване  на общински съвет и своевременно завежда и извежда документите. Подготвя заседанията на общинския съвет и изпраща материалите за това. Води и изготвя протоколите от заседания на ОбС. Води и изготвя съкратен протокол от заседанията на разпределените му постоянни комисии и подготвя заседанията им. Осигурява административното обслужване на физически и юридически лица. Поддържа архива на Общински съвет, съхранява архивните документи и информация и изготвя справки от архива.

 

            Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: (570 - 800) лева

Необходими документи:

  1. Заявление от кандидата /свободен текст/
  2. Автобиография /СV/.
  3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит, компютърна грамотност.

 

Документите се приемат до 17:00 часа на 31.05.2019 година в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 1, Център за услуги и информация на гражданите.

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!