Качество на въздуха
Контакти

Адрес:  2100 Елин Пелин

пл. Независимост №1

тел: 0725/68620

факс: 0725/60200

e-mail: obshtina@elinpelin.org

Приемен ден: всяка сряда от 8:00 до 12:00 ч.


Кмет на Община Елин Пелин

доц. д-р инж. Ивайло Симеонов

тел: 0725/68620
e-mail: kmet.elinpelin@gmail.com


Технически секретар на кмета
тел: 0725/68620; факс: 0725/60200


Секретар на Община Елин Пелин

Симеона Попгеоргиева

тел: 0725/68622; факс: 0725/60200

e-mail: s.popgeorgieva@gmail.com


Заместник-кмет "Инвестиции и строителство"

инж. Радослав Орловски

тел: 0725/686 48, 0725/686 20    

e-mail: radoslаv.orlovski@gmail.com


Заместник-кмет "Общинска собственост, транспорт и комуникации"

Стоян Стоянов

тел: 0725/68 620, 0725/68648

e-mail: s.angelov.stoianov@gmail.com 


Заместник-кмет "Европейски фондове и Екология"

инж. Николай Савов 

тел: 0893 441440

e-mail: nsawow@abv.bg


Общински съвет - Елин Пелин
Председател - Николай Плещов
ОбС - Елин Пелин секретар
тел: 0725/68631; факс: 0725/60212


Директор на дирекция "Финансово-стопански дейности"
Симка Стоянова
тел: 0725/68625
Каса - 0725/68644
Счетоводство - 0725/68626 
e-mail: schet_elinpelin@abv.bg


Дирекция "Правно административно обслужване"
тел: 0725/60206
Юристи - 0725/68629


"Център за услуги и информация на гражданите"
тел: 0725/68610
ЦУИГ /Административно обслужване/
тел: 0725/68640
e-mail: cuig@elinpelin.org


Временна заетост - 0725/68616 


ТРЗ и Човешки ресурси - 0725/68625


Отдел "Образование, хуманитарни и социални дейности"
тел: 0725/68633 
e-mail: oksdelinpelin@gmail.com


"Гражданско състояние" (ГРАО) 
Райничка Николова 
тел: 0893 441475 
тел: 0725/68636
e-mail: grao_elinpelin@abv.bg


Екология
Цветанка Христова
тел: 0893 441437 
тел: 0725/68648
e-mail: eco@elinpelin.org


Отдел "Европейски политики, програми и проекти"
тел: 0725/60208, 0725/68637
e-mail: fond_elinpelin@abv.bg


Отдел "Общинска собственост"
тел: 0725/68613
e-mail: os_elinpelin@abv.bg


"Местни данъци и такси"
Инспектори - 0725/68642
Счетоводител - 0725/68616


Гл. архитект - Стефан Аспарухов

тел: 0725/60211 


Отдел „Устройство на територията“
Кадастър и регулация
тел: 0725/68615
e-mail: tsu_elinpelin@abv.bg


"Контрол по строителството"
тел: 0725/68612 
Техници - 0725/68614


Отдел "Инвестиции, строителство и екология"
тел: 0725/68645


Охрана - 0725/60210 
Домакин - 0725/68619


"Връзки с обществеността"
e-mail: pr@elinpelin.org


Вестник "Елин Пелин"
Редактор: Елена Стойчева
тел: 0877 155107
e-mail: vestnik.elinpelin@gmail.com


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (МКБППМН)
Секретар: Биана Цекова
тел: 0893 441401
e-mail: otdel_oksd@abv.bg

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин