Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Елин Пелин.
26.02.2018

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.02.2018 г., за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Елин Пелин, приета с Решение № 393 по протокол № 20 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Елин Пелин.

Докладът, мотивите и Проектът за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Елин Пелин, приета с Решение № 393 по протокол № 20 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦУИГ, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост" № 1.

 

Мотиви

 

Мотивиран доклад

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Елин Пелин

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!